म चाहन्छु मैले सिकाएका चेलाहरु पनि म भन्दा बढी योग्य बनुुन्